ความเป็นมา - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

ความเป็นมา

๑. ความเป็นมา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (กลุ่มทวารวดี) ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความสำคัญในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ใช้กิจกรรมทางการเกษตรนำมาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม สัมผัส และร่วมทำกิจกรรมทางการเกษตร อีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางในจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการเผยแพร่ข่าวสารระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการด้วยกันไปยังนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างถูกต้อง
ดังนั้น เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และบริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภค ทราบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในวงกว้าง โดยผ่านเครื่องมือในรูปแบบเว็บไซต์ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาสื่อด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ในระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีพื้นฐานเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
๒.๒ เพื่อจัดทำช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ เพื่อจัดทำข้อมูลท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
๒.๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และความเข้าใจในภารกิจการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชีวิตชุมชนเกษตร