ติดต่อ - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

ติดต่อ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 -253992, 034 – 259612-3 , โทรสาร 034 – 218756
E–mail :nakhonpathom@doae.go.th

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 – 564268
E-mail : kanchanaburi@doae.go.th

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร/โทรสาร 0-3233-7470
E-mail : rab_mueang@doae.go.th

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-555455
E-mail : suphanburi@doae.go.th