โปรแกรม One Day Trip - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

โปรแกรม One Day Trip

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ

ช่วงเช้า9.00 น  พาคณะกราบไหว้สักการะ หลวงพ่อเทพมงคล ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และพระสังกระจาย   ณ วัดทุ่งสมอ
10.00 น. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนตำบลทุ่งสมอ

-กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย (บ.สยามบานาน่า) ดูขบวนการผลิตแปรรูปกล้วยน้ำว้า

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ (จมุกข้าวรุ่งอรุณ) เรียนรู้ขบวนการแปรรูปจากจมูกข้าว

12.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่  บานาน่า ฟาร์ม

ช่วงบ่าย    13.30 น.  เข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง  เรียนรู้การทำข้าวเกรียบสมุนไพร

14.30 น.  แวะเที่ยว ถ่ายรูปให้นมแกะ ที่ดอนดีฟาร์มแกะ ต.ดอนเจดีย์

15.30 น.  เดินทางไปกราบสักการะขอพรพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ต.ดอนเจดีย์ก่อนเดินทางกลับ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

– ช่วงเช้า เดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรี

สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำฟักข้าว

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

– ช่วงบ่าย ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้การเกษตร ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม

เที่ยวชมสะพานข้ามแม่นำแควและสักการะเจ้าแม่กวนอิม

เดินทางกลับ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

09.00 – 10.00 น. บรรยายข้อมูลชุมชน ( นายแรม เชียงกา )
ข้อมูลเบื้องต้นการพัฒนาตำบล ( วีดีทัศน์ 10 นาที )
การบริหารจัดการกลุ่ม / ชุมชน บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10.00 -12.30 น. รับประทานอาหารว่าง
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ม.6 บ้านหนองทราย
โรงสีข้าวต้นแบบ ( นางภูษา เชียงกา)
– การสนับสนุนจากภาคเอกชน การจัดการข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกถึงการจัดจำหน่าย นวัตกรรมกรรมด้านการเกษตร
– แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ( นายบุญลาด สมคิด )
– การแก้ปัญหามูลสัตว์เป็นมลพิษ นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำแก๊สชีภาพใช้ในครัวเรือน
การเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน (นางสายันต์ สมคิด)
– การผลิตปุ๋ยปรับสภาพดินจากมูลใส้เดือน
– การประดิษฐ์ใบเตยทำใบเตยหอมมะกรูด
แขวนหน้ารถ ช่อดอกไม้ไหว้พระ ใส่แจกัน
การทอผ้ากี่กระตุก (นางสุนิสา สำเนียงเล็ก)
– การอนุรักษ์การทอผ้าขาวม้าด้วยกี่กระตุกแบบวิถีดั้งเดิม
การทำพริกแกง (นางราตรี จันทร์แย้ม)
– การทำพริกแกงตำมือ แกงเผ็ด แกงส้ม สืบสานภูมิปัญญาด้านอาหาร
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
โรงงานน้ำดื่มชุมชน ม.2 บ้านโกรกยาว ( นางบุญนำ ผิวผ่อง )
สถาบันการเงินชุมชน ม.4 บ้านหนองขุย ( นายศิวโรฒ จิตนิยม)
– การแก้ปัญหาหนี้สินโดยการออม การใช้ความดีค้ำประกันเงินทุนโดยจัดตั้งเป็นธนาคารความดี กองทุนสวัสดิการชุมชน
– เครื่องสกัดนำมันจากขยะพลาสติก
– สักการะรูปปั้นหลวงพ่ออุตตะมะนั่งบนหลังเต่า วัดหนองขุย
รับประทานอาหารว่าง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน กลุ่มน้ำหมักอินทรีย์ ม.7 บ้านหนองแหน
( นายบุญมี เนตรสว่าง )
– การลดต้นทุนในการทำเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมด้านเยาวชน
– ชมทิวทัศน์เลียบคลองส่งน้ำ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่วัดปลักเขว้า
– รูปหล่อหลวงพ่อหล่ำ อดีตเจ้าอาวาส
– รูปหล่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– ชมป่ามเหสัก-ศักสยามมินทร์ ที่เดียวในกาญจนบุรี
– เดินทางกลับ

แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านห้วยสะพาน

ช่วงเช้า -เดินทางถึงจุดบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองโรง(ร้านค้าประชารัฐฯ) ต้อนรับนักท่องเที่ยวและขึ้นรถอีแต๋นไปศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี นั่งฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของป่าชุมชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนในฤดูฝนหรือเพาะพันธุ์กล้าไม้(ในฤดูร้อน)
-ขึ้นรถอีแต๋นไปยังป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี เดินเที่ยวในป่าชุมชน ชมฐานเรียนรู้ของป่าได้แก่ ฐานสแลงพันธุ์ ฐานแจง เป็นต้นและร่วมกิจกรรมขึ้นชมทิวทัศน์มุมสูง ถ่ายรูปบนจุด
”ยิ่งสูง ยิ่งเสียว”
-ขึ้นรถอีแต๋น ไปเยี่ยมชมโบสถ์สมัยอยุธยาตอนปลายที่วัดเขาจำศีล กราบไหว้พระในโบสถ์ จากนั้นนำเดินขึ้นบันไดกว่า400 ขั้น ไปไหว้รูปปั้นเจ้าแม่สร้อยระย้า ศาสตร์ทางความเชื่อเรื่องความสมหวังในทุกเรื่องที่ขอ
หรือชมถ้ำจำลองของวัดเขาจำศีล กรณีไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้
-เดินทางกลับมาที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
-ชมการสาธิตทำของที่ระลึก
1.การทำแหวนหรือกำไลจากเถาวัลย์ทอง โดยคุณฉลาด เปรมปรีดิ์
2.การสานหมวกใบ(ทาง)มะพร้าว โดยคุณนิราศ สุกใส หรือคุณประเทือง รื่นสำราญ
3.การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากปอเต่าไห้ โดยคุณฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ
4.การสานเปลไม้ไผ่ โดยคุณอาภรณ์ สุขีธรรม หรือคุณบังอร วิเศษสิงห์
5.การสานงูงับขยับข้อ (อุปกรณ์ป้องกันนิ้วล็อค) โดยคุณสวัสดิ์ สารีวงษ์
6.การทำพวงมาลัยใบเตยมะกรูด โดยคุณบุปผา คงควร
หมายเหตุ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกทำกิจกรรมโดยเสียค่าวัสดุอุปกรณ์เองและนำผลงานกลับไปเป็นของที่ระลึกได้เลย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
ช่วงบ่าย เดินทางเข้าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและเลือกชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน
-ชมการสาธิตแปรรูปผลตาล (ลูกตาลสด) ช่วงเดือนมี.ค.- เม.ย. หรือชมการสาธิตการแปรรูปผลผลิตจากเมล็ดตาล(จาวตาลเชื่อม) ช่วงเดิอน ส.ค.-ธ.ค. ที่หมู่ 1 บ้านหนองกระจันทร์
-ชมการสาธิตขั้นตอนทำข้าวเกรียบสมุนไพรสีรุ้ง ที่หมู่ 2 บ้านห้วยสะพาน
-ชมการสาธิตการทอผ้าขาวม้าทอมือ ที่หมู่ 9 บ้านใหม่
-ชมสาธิตการทำแคปหมูไร้มัน ที่หมู่ 2 บ้านห้วยสะพาน
-ขึ้นรถอีแต๋น กลับมาที่จุดบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองโรง ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

เกษตรเมืองนครปฐม

09.00 น. ฝากท้องมื้อเช้าที่ริมระเบียงไผ่ตอง น้ำสมุนไพรเลิศ (ตามฤดูกาล) และขนมไทยๆ จากฝีมืออันประณีตของสมาชิกในกลุ่ม วสช.เกษตรเมืองนครปฐม

10.00 น. ปั่นจักรยานชมบรรยากาศและวิถีชีวิต

  • การปลูกผักทั้งแบบกางมุ้ง และเปิดโล่ง
  • บ้านกาสลองเพื่อชื่นชมงานฝีมือที่งดงาม
  • ชมบ้านไร่กำไรทำ (ฟักข้าว)

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์

– การปลูกพืชระบบอินทรีย์

– การทำอาหารเมนูผักรักสุขภาพ

16.00 น. ล่องแพเรือ ชมลำน้ำแห่งคลองหนองกร่าง

16.30 น. ซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก

17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

วิสาหกิจชุมชนล่องเรือ กินเที่ยว เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตลาดจินดา

6:45  เจอกันจุดนัดพบ บ้านสวน จัดเตรียมประกอบจักรยาน ให้พร้อมปั่น

7:00 ลงเรือ ไป รับประทาน กาแฟสด อาหารเช้า เสริฟ ร้อน ๆ (ระยะทาง เดินทางโดยเรือ 200 เมตร)

8:30 อิ่มหนำสำราญ กับอาหาญเช้า กาแฟสด บ้านสวน  ลงเรือกลับมายังที่จอดรถเพื่อออกปั่น

8:30  ฟังคำแนะนำ ก่อนออกปั่น เราจะปั่นเส้นทางชมบท เที่ยวชมสวน ผลไม้ รวมถึงสวนดอกไม้ หลายหลาย เราปั่นกันเรื่อย ๆ ไม่เน้นความเร็ว เที่ยวชมธรรมชาติ (เส้นทางปั่น 35-40โล)

11:00  แวะทานอาหารกลางวัน (ใครกิน ใครจ่ายนะคะ มื้อนี้)

12:30จบทริปปั่นจักรยาน  รับประทานของว่าง และก็ เก็บจักรยานได้แล้วค่ะ  แพค ให้เรียบร้อย (จุดจอดรถ มีผลไม้ปลอดสารเตรียมให้ ซื้อกลับบ้านด้วยนะคะ ราคาชาวสวนขายเอง ถูกกว่า สดกว่า พลาดไม่ได้)

13:00   ได้เวลาลงเรือ ใครว่ายน้ำไม่เป็น อย่าลืมเตรียมเสื้อชูชีพ มาด้วยนะคะ แล้วเรามาท่องเที่ยวชมสวน ด้วยการ ช่วยกัน ออกแรงพายเรือ ไปชมสวน ริมคลอง ระยะทางพายเรือ ประมาณ 3 กิโล ตลอดระยะทางพายเรือ ก็จะมี บ้านชาวสวนริมน้ำ บรรยากาศสบาย ๆ กระชังปลา กระชังกบ บัวสาย สวยงามตลอดเส้นทาง เป็นเวลาผ่อนคลาย ชิว ๆ สบาย ๆ

13:30   ถึงสวน เดินเล่นชมสวน ตามสบาย อยากกินผลไม้ เก็บสดกินจากต้นได้ เลย

14:15 พายเรือกลับ มายังท่าเรือ

15:00 ถึงท่าเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย ใครอยากเล่นน้ำ ก็เล่น อาบน้ำอาบท่าให้สบายตัว รอรับประทานอาหารเย็น

16:30 รับประทานอาหารเย็น

17:30 ใครไม่อยู่ชมหิ่งห้อย ก็ให้ลงเรือ กลับไปยังที่จอดรถ รอบนี้เลย ค่ะ ใครอยู่ชมหิ่งห้อย อยู่รอ ต่อนะ อดใจอีกนิด ฟ้ามืดสนิท ได้เห็นกันแน่ ๆ หิ่งห้อยตัวเป็น ๆ บินมาให้ จับเล่น เหมือนนิทานหิ่งห้อย

19:30-20:00 พาเดิน ดูหิ่งห้อย  ก่อนจบทริป อำลาบ้านสวน

### สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

เสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยนกลับ กรณีเล่นน้ำ หรือเข้าสวนแล้ว อาจเลอะเทอะได้

แหลมบัว-วัดละมุด

เวลา 08.30 น. – 09.00 น. กราบนมัสการหลวงพ่อดำ ของวัดทุ่งน้อย
เวลา 09.00 น – 12.00 น. เรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศพก.แหลมบัว
– เดินกะลา ขี้ม้าก้านกล้วย
– เพาะเห็ดเศรษฐกิจ
– ขนมต้มคุณยาย
– ปลูกต้นไม้ดินดีขี้ไส้เดือน
– เคราฤษีพันหลัก
– นาโยน & สกีเลน
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศพก.แหลมบัว
– เมนูจากข้าวหอมนครไชยศรี
– ทอดมันหัวปลี
– ไข่เป็ดนครปฐม
– ผลไม้ตามฤดูการ
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เรื่องเล่าวัดละมุด และของฝากชุมชน
– ชมสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนต้น วัดละมุด
ฟังเรื่องราวพระอุโบสถ และต้นละมุดร้อยปี
– ชมงานหัตถศิลป์เศียรโขนของกลุ่ม “ช่างโขนเด็กวัด”
– ช๊อป สินค้าชุมชนได้ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลวัดละมุด งานหัตถกรรมจักสาน กลุ่มน้ำพริกเผา
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. เที่ยว ชม ช๊อป ตลาดท่านา
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลห้วยม่วง
โปรแกรมแบบ ๒ วัน ๑ คืน
วันแรก

เวลา 09.00 น. – 09.20 น. นมัสการหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดห้วยม่วง

เวลา 09.20 น. – 10.30 น. ลานวัฒนธรรมชุมชน

– ดื่มน้ำสมุนไพร

– สู่ขวัญนักท่องเที่ยว

– ชมผ้าโบราณ

– เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

เวลา 10.30 น. – 12.00 น. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทลาวครั่ง

เรียนรู้การทำปลาแดดเดียว
เรียนรู้การทำจักสานพื้นบ้าน
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

เมนูพื้นบ้าน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. สวนผักอินทรีย์บ้านคลองไทร

เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์
ชิมสลัดผักเพื่อสุขภาพ
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ผ้าทอโบราณไทยลาวยวน

เรียนรู้วิธีการทอผ้าแบบโบราณ
เวลา 16.00 น. – 20.00 น. โฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนยามเย็น
รับประทานอาหารเย็น
สานสัมพันธ์ชุมชน
เวลา 20.00 น. – 21.00 น. บ่อกุ้งห้วยม่วง

การเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจ
ชมบรรยากาศการจับกุ้งยามค่ำคืน
เวลา 21.00 น. – 06.00 น. เข้าที่พักการโฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

วันที่ 2

เวลา 06.00 น. – 8.00 น. โฮมสเตย์ชุมชนห้วยม่วง

ตักบาตรเช้า
รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. – 09.00 น. สวนกล้วยลุงแหวง

ชมสวนกล้วยมุมสูง
เรียนรู้การทำสวนกล้วย
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. เกษตรทฤษฎีใหม่

การทำเกษตรทฤษฏีใหม่
เรียนรู้การทำเกษตรพอพียง
เวลา 10.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น

เวลา 09.45 น. – 10.00 น. นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ชมจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท่น  4 จุด

จุดที่ 1 ชมพิพิธภัณฑ์ด้านการเกษตร โดย นายพนม  ศรีสนิท

จุดที่ 2  ชมสวนส้มโอสายพันธุ์ทองดีและขาวน้ำผึ้ง โดย นายณรงค์ฤทธิ์  โถค้า

จุดที่ 3  นมัสการหลวงพ่อโป๋หลุย  วัดทรงคนอง

จุดที่ 4  เรียนรู้ระบบการปลูกพืชอินทรีย์ โดย นายประกิต  สุนประชา

เวลา 12.00 น. – 14.00 น. เที่ยวชมตลาดริมน้ำดอนหวาย เพื่อรับประทาน

อาหารเที่ยงและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก

เวลา 14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

08.30 – 12.00 วัดสุวรรณาราม แล้วเดินทางไปยังบ้าน ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส
โทร 08-1495-9091 (ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์)
เพื่อประสานบริหารจัดการในการพานักท่องเที่ยว ล่องเรือชมสวน

จุดที่ 1 ไปที่ท่าเทียบเรือ ณ วัดสุวรรณาราม โดยมีเกษตรกรต้อนรับ ผู้นำชม คือเกษตรกรที่ขับเรือ จะนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ค่าบริการเรือนำนักท่องเที่ยว เหมาลำ จำนวน 360 บาท นั่งได้ 6 คน
และเหมาจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนเกษตรกรในการเข้าชมแต่ละจุดอีก 100 บาท/ราย

จุดที่ 2 ชมการแปรรูปฟักข้าว และเรื่องราวก่อนจะมาเป็น เย็นตาโฟฟักข้าว และน้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพ

(ติดต่อ คุณขนิษฐา 081-9024516 )
จุดที่ 3 เที่ยวชมนาบัวหลวงตัดดอก เรียนรู้การทำนาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู้การพับกลีบดอกบัว (ติดต่อนางสาวประไพ   สวัสดิ์โต 08-7828-1892)
จุดที่ 4 เที่ยวชมมหัศจรรย์ข้าวตังไทย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ กับการแปรรูปผลผลิตเกษตร ชมการสาธิตพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติการทำข้าวตังหน้าต่าง ๆ จากข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรรี่ และเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน เป็นของฝาก ของที่ระลึก (ติดต่อนางปราณี  สวัสดิ์แดง 08-1384-5352)

จุดที่ 5 สวนกล้วยไม้ เที่ยวชมสวนกล้วยไม้และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ละสามารถเรียนรู้การกำกล้วยไม้ไหว้พระ และซื้อกลับเป็นของฝากเพื่อนำไปบูชาพระ

(ติดต่อ ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส  08-1495-9091)
จุดที่ 6  เที่ยวชมการทำสวนผลไม้ ไร่นาสวนผสม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล นั่งรถอีแต็กชมสวน และแปลงนาข้าว
ค่าบริการนั่งรถชมสวน เหมาจ่ายเที่ยวละ 80 บาท นั่งได้ 10 คน (ติดต่อนางสาวจงดี  เศรษฐอำนวย 08-9057-1432)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านศรีสุวรรณ หรือร้านพุทธรักษา
13.00 – 16.00 น. เดินทางออกจากคลองมหาสวัสดิ์ ต่อไปที่อำเภอนครชัยศรีอีก 10 กม. เที่ยวตลาดท่านา และเจษฎามิวเซียม(พิพิธภัณฑ์รถโบราณ) หรือไปที่อำเภอสามพรานอีก 18 กม. ไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง และเที่ยวฟาร์มจระเข้สามพราน และชมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของสวนสามพราน หรือไปที่อำเภอบางเลนอีก 10 กม. เที่ยวชมและเลือกซื้อกล้วยไม้ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ หรือไปที่พุธมณฑลสถานและเที่ยวต่อที่ตลาดน้ำ
ดอนหวาย
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

บ้านสวนสีทอง

09.00 น.  รายงานตัว ณ.บ้านสวนสีทอง

09.30 น  .แนะนำสถานที่ พร้อมบรรยายกิจกรรม

10.00 น  .กิจกรรม ขยายพันธ์พืช มะม่วง การเตรียมต้นสต็อกสำหรับทาบ การทาบกิ่ง และการชำกิ่ง

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตพืช

14.00 น.  กิจกรรมการเรียนรู้และร่วมปฏิบัติกระบวนการแปรรูปผลผลิตมะม่วง

16.00 น.  กิจกรรมชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนสีทองพร้อมเดินทางกลับบ้าน

เพิ่มทรัพย์เห็ดฟาร์ม

วันที่1

8.00-9.00 น.  ได้เข้าชมการละเอียดทำก้อนเชื้อ และวิธีดูแลการเพาะเห็ด

10.00-11.00 น.  เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารเมนูเห็ด  เช่น ขนมจีนแกงกะทิเห็ด  แหนมเห็ด เห็ดทอดสมุนไพร เป็นต้น

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 น.  ลงมือทำก้อนเชื้อ และหยอดเชื้อก้อนเห็ด  สามารถนำกลับบ้านไปเลี้ยงต่อได้  คนละ 2 ก้อน

15.00-16.00น. รวมถ่ายภาพร่วมกัน  และเดินทางกลับ  สามารถแวะเที่ยวตลาด สามชุก100 ปี ต่อได้ เข้าชม ร้านบ้านโค้ก (คูปองส่วนลด เครื่องดื่ม) ฟรี

วันที่2

8.00-9.00 น. แวะกราบ หลวงพ่อยิ้ม วัดหนองผักนาก และ เข้าชมการละเอียดทำก้อนเชื้อ และวิธีดูแลการเพาะเห็ด

10.00-11.00 น.  เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารเมนูเห็ด  เช่น ขนมจีนแกงกะทิเห็ด  แหนมเห็ด เห็ดทอดสมุนไพร เป็นต้น

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 น.  ลงมือทำก้อนเชื้อ และหยอดเชื้อก้อนเห็ด  สามารถนำกลับบ้านไปเลี้ยงต่อได้  คนละ 2 ก้อน

15.00-16.00น. รวมถ่ายภาพร่วมกัน  และเดินทางกลับ  สามารถแวะเที่ยวตลาด สามชุก100 ปี ต่อได้ เข้าชม ร้านบ้านโค้ก (คูปองส่วนลด เครื่องดื่ม) ฟรี

ฟาร์มแตะขอบฟ้า

09:00 แนะนำให้รู้จักฟาร์มแตะขอบฟ้า รับชม VDO กิจกรรมภายในฟาร์ม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือน

11:00      พักเบรกรับประทานอาหารว่างจากผลผลิตภายในฟาร์ม

11:30     ชิม ชม แชะ กับมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือน

12:00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 สาธิตการเพาะเมล็ด การย้ายต้นกล้า การทำสบู่มะเขือเทศ สามารถนำกลับไป  ใช้ได้

14:00 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ (นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตลาดสามชุก100ปีต่อได้)

สวนทรัพย์วิมล

8.00-9.00 น.  เข้าชมสวนกล้วยน้ำว้า และมะนาวแป้นรำไพ

10.00-11.00 น.  เตรียมวัตถุดิบการกล้วยกรอบแก้ว

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-15.00 น.  ลงมือกล้วยกรอบแก้ว และน้ำมะนาวสดพร้อมดื่ม

15.00-16.00น.  นั่งรถกระแทะชมทุ่ง ถ่ายรูปวิว

16.00 – 17.00 น. รวมถ่ายภาพร่วมกัน  และเดินทางกลับ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหนองงูเหลือม

8.00  กราบมนัสการหลวงพ่อไตรรัตน์วัดประสาทสิทธ์

กราบมนัสการเจ้าพระยาบรมศรีสุริยวงค์

9.00   ล่องเรือชมสวนส้ม ชิมน้ำส้ม  ผลไม้ตามฤดูกาลบ้านผ.ญวรรณะก่อเกรียติโกมล

เรียนรู้การทำกล้วยเบรกไม่อยู่

10.00   เรียนรู้ดูการสาธืตการทำแตนเบียน ศุนย์ศัตรูพืชบ้านประสาทสิทธ์

11.00   ชิม น้ำมะพร้าวอ่อนราชบุรี   สวนบ้านนายเจริญ เภาทอง

12.00   รับประทานอาหารกลางวันกลุ่มวืสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์

12.30. ชอปสินค้าชุมชน โอทอป สินค้าเกษตร

13.30   ศูนย์เรียนรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในฝรั่ง   บ้านศิริกัญญา ทองทับทิม

เรียนรู้การทำกับดัก แมลงวันผลไม้เบรคชิมน้ำ ฝรั่ง  ชืมฝรั่งผลสดเลือกซื้อกลับบ้าน\

ใกล้น้ำเคียงนาเขาช่องพราน

วันแรก(บ่าย)      .

Welcome  Drink  ประธานศูนย์เรียนรู้กล่าวต้อนรับ  เข้าที่พัก

17.30-18.00 น.          ชมค้างคาวร้อยล้านออกจากถ้ำวัดเขาช่องพราน

19.00 น.                   รับประทานอาหารเย็น ในศูนย์ใกล้น้ำเคียงนา

วันที่สอง(เช้า)

5.30 น.                      ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาพระ  ไหว้พระใหญ่

ชมถ้ำเขาพระ

ดูฟาร์มแพะ  ป้อนนมแพะ

8.00 น.                      รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

8.00-11.00 น.             ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของศูนย์ใกล้น้ำเคียงนา

การทำหินเทียม

การเผาถ่าน  น้ำส้มควันไม้

ชมสวนหย่อมตามจุดต่างๆ

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลท่าเคย

10.00  น. ประธานกล่าวต้อนรับพร้อมรับประทานอาหารว่าง น้ำลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ
และสาคูไส้หม่อน

10.30 น. เยี่ยมชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

11.30 น. สาธิตการสาวเส้นไหม เรียนรู้การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม และการแปรรูปหม่อน

12.00 น. รับประทานอาหารพื้นถิ่น (โดยสมาชิกกลุ่ม)

13.00 น. เข้าชมแปลงหม่อนเก็บหม่อนผลสด เข้าดูแปลงหม่อนวิจัย/การชำหม่อน