ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

ประวัติความเป็นมา

“ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ”     ก่อตั้งเมื่อ 13  เดือนกันยายน พ.ศ. 2547      จนถึงปัจจุบัน  รวมระยะเวลาก่อตั้ง  9  ปี     โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนตำบลหนองสาหร่ายและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันที่ประกอบอาชีพเดียวกัน  ให้เกิดการรวมกลุ่มต่อรองเรื่องการตลาด เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่

“    ชุมชนอยู่ดีมีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  ชุมชนมีคุณธรรมและความดี  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”
ชุมชนมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการทำแผนชุมชนเครื่องมือการทำแผนที่ดีคือการทำบัญชีครัวเรือนมีความพอประมาณพึ่งพาตนเองมีความพอดีไม่เบียดบังตนเองและผู้อื่นประหยัดอดออมลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการออมมีความเอื้ออาทร ไม่เบียดบังผลประโยชน์ของผู้อื่นใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม  สร้างงาน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อหมู่บ้านด้วยดีเสมอมา

โปรแกรม One Day Trip

09.00 – 10.00 น. บรรยายข้อมูลชุมชน ( นายแรม เชียงกา )
ข้อมูลเบื้องต้นการพัฒนาตำบล ( วีดีทัศน์ 10 นาที )
การบริหารจัดการกลุ่ม / ชุมชน บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
10.00 -12.30 น. รับประทานอาหารว่าง
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ม.6 บ้านหนองทราย
โรงสีข้าวต้นแบบ ( นางภูษา เชียงกา)
– การสนับสนุนจากภาคเอกชน การจัดการข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกถึงการจัดจำหน่าย นวัตกรรมกรรมด้านการเกษตร
– แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ( นายบุญลาด สมคิด )
– การแก้ปัญหามูลสัตว์เป็นมลพิษ นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำแก๊สชีภาพใช้ในครัวเรือน
การเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน (นางสายันต์ สมคิด)
– การผลิตปุ๋ยปรับสภาพดินจากมูลใส้เดือน
– การประดิษฐ์ใบเตยทำใบเตยหอมมะกรูด
แขวนหน้ารถ ช่อดอกไม้ไหว้พระ ใส่แจกัน
การทอผ้ากี่กระตุก (นางสุนิสา สำเนียงเล็ก)
– การอนุรักษ์การทอผ้าขาวม้าด้วยกี่กระตุกแบบวิถีดั้งเดิม
การทำพริกแกง (นางราตรี จันทร์แย้ม)
– การทำพริกแกงตำมือ แกงเผ็ด แกงส้ม สืบสานภูมิปัญญาด้านอาหาร
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น.
ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลหนองสาหร่าย
โรงงานน้ำดื่มชุมชน ม.2 บ้านโกรกยาว ( นางบุญนำ ผิวผ่อง )
สถาบันการเงินชุมชน ม.4 บ้านหนองขุย ( นายศิวโรฒ จิตนิยม)
– การแก้ปัญหาหนี้สินโดยการออม การใช้ความดีค้ำประกันเงินทุนโดยจัดตั้งเป็นธนาคารความดี กองทุนสวัสดิการชุมชน
– เครื่องสกัดนำมันจากขยะพลาสติก
– สักการะรูปปั้นหลวงพ่ออุตตะมะนั่งบนหลังเต่า วัดหนองขุย
รับประทานอาหารว่าง
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน กลุ่มน้ำหมักอินทรีย์ ม.7 บ้านหนองแหน
( นายบุญมี เนตรสว่าง )
– การลดต้นทุนในการทำเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมด้านเยาวชน
– ชมทิวทัศน์เลียบคลองส่งน้ำ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่วัดปลักเขว้า
– รูปหล่อหลวงพ่อหล่ำ อดีตเจ้าอาวาส
– รูปหล่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– ชมป่ามเหสัก-ศักสยามมินทร์ ที่เดียวในกาญจนบุรี
– เดินทางกลับ

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

การให้บริการสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
  • ห้องประชุม  สามารถรองรับได้สูงสุด 300  คน
  • การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ และการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
  • จำหน่ายของที่ระลึกผลผลิตและผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง
  • บริการอาหาร อาหารว่าง ที่พัก
  • เที่ยวชม วิถีชีวิตเกษตรกร เรียนรู้การทำขนม อาหาร จักสาน การตำพริกแกงฯลฯ
  • การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมลดการใช้แรงงาน ค่าใช้จ่าย
ราคาสถานที่พัก (หากมีการค้างแรม)

โรงแรมมุมสบาย  ตำบล พนมทวน อำเภอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140

Face book :  มุมสบาย รีสอร์ท กาญจนบุรี

ราคา 500 บาท/ คืน

สิ่งอำนวยความสะดวก  เครื่องปรับอากาศ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น

โทรศัพท์034 579 719

 

ค่าใช้จ่ายต่อคน / หมู่คณะ

1 คน / 1 วัน   คนละ 990 บาท    หมู่คณะ 30 คน ขึ้นไป คนละ  800 บาท

2 วัน 1 คืน     คนละ 1,800 บาท  หมู่คณะ 30 คน ขึ้นไป คนละ 1,500 บาท

เมนูอาหารวิถีเกษตร

แกงคั่วหอยขม

ราคา 250 บาท / ถ้วย

คุณค่าทางโภชนาการ

หอยขม เป็นแหล่งโปรตีน และคอลาเจน ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีสรรพคุณทางยาช่วย แก้กระษัยปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงกระดูก รักษาอาการปวดกระดูก ขับของเสียต่างๆ ในร่างกาย เช่น เมือกมันในลำไส้ บำรุงถุงน้ำดี ขับนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ขับปัสสาวะ แก้ไข้ปวดศีรษะ ได้อีกด้วย

ชะอม ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากมีวิตามินเอสูง   ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้  ผักรส      มันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ    ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันโรคท้องผูก 

ช่องทางการติดต่อ
  1. ชื่อผู้ติดต่อ นายแรม เชียงกา

ที่อยู่บ้านเลขที่  5  หมู่ที่ 6   ตำบล หนองสาหร่าย   อำเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี

โทรศัพท์  089-8307688

Email : Ram@hotmail.com

Line   : เบอร์ 089-8307688

Face book :  แรม  เชียงกา

2.ชื่อผู้ติดต่อ น.ส.จุฑาพัช   มั่นศรีจันทร์

ที่อยู่บ้านเลขที่  23 หมู่ที่ 6   ตำบล หนองสาหร่าย   อำเภอ พนมทวน  จังหวัด กาญจนบุรี

โทรศัพท์  089-0831060

Email : lookplaja01 @gmail.com

Line   : เบอร์ 089-0831060

Face book :  ลูกปลา  เมืองกาญ

แผนที่
Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *