วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ - เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐให้นโยบายการสร้างงานในชนบทโดยไม่ต้องอพยพออกไปหางานทำที่อื่น และจากการส่งเสริมของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้เข้าไปร่วมคิด ร่วมทำกับเกษตรกร ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ว่าพวกเขามีทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง คือการทำสวน ทำไร่ ทำนา รวมทั้งกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร พร้อมผลักดันให้เกิดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีการเกษตร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  “ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” เกิดจากแนวคิด ที่จะนำวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทำอยู่เป็นกิจวัตร มาผสานกับ ” ทุนธรรมชาติ” ที่มีอยู่ คือทรัพยากรด้านการเกษตร การทำสวน ทำไร่ ไถนา ที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทำสืบเนื่องมาจนถึงรุ่นลูกหลาน มาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ คือคลองขุดมหาสวัสดิ์ คลองประวัติ-ศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จฯ ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ใช้เวลา 5 ปี จึงขุดเสร็จ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2398 – 2403  ผูกโยงเรื่องราวสายน้ำแห่งคลองประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์” โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การทำนาบัว การแปรรูปอาหารของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การทำไร่นาสวนผสม การทำสวนกล้วยไม้ การปลูกและแปรรูปฟักข้าว ร่วมทั้งจะได้รับความเพลิดเพลินจากทัศนียภาพที่สวยงามริมฝั่งคลองแล้ว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของสถานที่

• วัดสุวรรณาราม
• นาบัว บัวหลวงตัดดอก เรียนรู้การทำนาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู้การพับกลีบดอกบัว
• มหัศจรรย์ข้าวตังไทย โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ กับการแปรรูปผลผลิตเกษตร ชมการสาธิตพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติการทำข้าวตังหน้าต่าง ๆ จากข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรรี่ และเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน เป็นของฝาก ของที่ระลึก

• ชมการแปรรูปฟักข้าว และเรื่องราวก่อนจะมาเป็น เย็นตาโฟฟักข้าว และน้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพ
• ไร่นาสวนผสม เที่ยวชมการทำสวนผลไม้ ไร่นาสวนผสม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล นั่งรถอีแต็กชมสวน และแปลงนาข้าว
• สวนกล้วยไม้ เที่ยวชมสวนกล้วยไม้และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ละสามารถเรียนรู้การกำกล้วยไม้ไหว้พระ และซื้อกลับเป็นของฝากเพื่อนำไปบูชาพระ

โปรแกรม One Day Trip

08.30 – 12.00 วัดสุวรรณาราม แล้วเดินทางไปยังบ้าน ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส
โทร 08-1495-9091 (ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์)
เพื่อประสานบริหารจัดการในการพานักท่องเที่ยว ล่องเรือชมสวน

จุดที่ 1 ไปที่ท่าเทียบเรือ ณ วัดสุวรรณาราม โดยมีเกษตรกรต้อนรับ ผู้นำชม คือเกษตรกรที่ขับเรือ จะนำนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ค่าบริการเรือนำนักท่องเที่ยว เหมาลำ จำนวน 360 บาท นั่งได้ 6 คน
และเหมาจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนเกษตรกรในการเข้าชมแต่ละจุดอีก 100 บาท/ราย

จุดที่ 2 ชมการแปรรูปฟักข้าว และเรื่องราวก่อนจะมาเป็น เย็นตาโฟฟักข้าว และน้ำฟักข้าวเพื่อสุขภาพ

(ติดต่อ คุณขนิษฐา 081-9024516 )
จุดที่ 3 เที่ยวชมนาบัวหลวงตัดดอก เรียนรู้การทำนาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู้การพับกลีบดอกบัว (ติดต่อนางสาวประไพ   สวัสดิ์โต 08-7828-1892)
จุดที่ 4 เที่ยวชมมหัศจรรย์ข้าวตังไทย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ กับการแปรรูปผลผลิตเกษตร ชมการสาธิตพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติการทำข้าวตังหน้าต่าง ๆ จากข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอรรี่ และเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มแม่บ้าน เป็นของฝาก ของที่ระลึก (ติดต่อนางปราณี  สวัสดิ์แดง 08-1384-5352)

         จุดที่ 5 สวนกล้วยไม้ เที่ยวชมสวนกล้วยไม้และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ละสามารถเรียนรู้การกำกล้วยไม้ไหว้พระ และซื้อกลับเป็นของฝากเพื่อนำไปบูชาพระ

(ติดต่อ ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส  08-1495-9091)
จุดที่ 6  เที่ยวชมการทำสวนผลไม้ ไร่นาสวนผสม ชิมผลไม้ตามฤดูกาล นั่งรถอีแต็กชมสวน และแปลงนาข้าว
ค่าบริการนั่งรถชมสวน เหมาจ่ายเที่ยวละ 80 บาท นั่งได้ 10 คน (ติดต่อนางสาวจงดี  เศรษฐอำนวย 08-9057-1432)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านศรีสุวรรณ หรือร้านพุทธรักษา
13.00 – 16.00 น. เดินทางออกจากคลองมหาสวัสดิ์ ต่อไปที่อำเภอนครชัยศรีอีก 10 กม. เที่ยวตลาดท่านา และเจษฎามิวเซียม(พิพิธภัณฑ์รถโบราณ) หรือไปที่อำเภอสามพรานอีก 18 กม. ไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง และเที่ยวฟาร์มจระเข้สามพราน และชมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของสวนสามพราน หรือไปที่อำเภอบางเลนอีก 10 กม. เที่ยวชมและเลือกซื้อกล้วยไม้ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ หรือไปที่พุธมณฑลสถานและเที่ยวต่อที่ตลาดน้ำ
ดอนหวาย
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การให้บริการสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • เรือนำเที่ยว พร้อมไกด์
 • เครื่องดื่ม จำนวน 5 จุด
 • ผลไม้สด หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตรแปรรูป จำนวน 1 จุด
 • ข้าวตังหน้าต่างๆ จำนวน 1 จุด
ค่าใช้จ่ายต่อคน / หมู่คณะ
 • ค่าเรือ ลำละ 350 บาท นั่งได้ 6 คน
 • ค่าบริการ จำนวน 5 จุด 100 บาท
 • ค่ารถนั่งชมสวน เที่ยวละ 100 บาท นั่งได้ 10 คน
เมนูอาหารวิถีเกษตร
 • ข้าวห่อใบบัว
 • เมี่ยงคำบัวหลวง
ผลิตภัณฑ์สินค้า
 • ข้าวห่อใบบัว
 • เมี่ยงคำบัวหลวง
 • ข้าวตังหน้าต่างๆ
 • กล้วยกรอบ 7 รส
ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อ ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส  08-1495-9091

ติดต่อ คุณวันชัย  สวัสดิ์แดง 081-4986340

ติดต่อ คุณแจ๋ว  08-9403-6955

รายละเอียดการเดินทาง

ออกจากกรุงเทพฯ
– เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี ถึงสี่แยกพุทธมณฑล

เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางศาลายา ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดล สุดเขตมหาวิทยาลัย เลี้ยวซ้ายไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร

สังเกตุด้านขวา มีป้ายบอกทางเข้าวัดสุวรรณาราม ขับเลี้ยวเข้าไป เมื่อผ่านทางรถไฟ เลี้ยวขวาอีกครั้งขับตรงไปที่วัด
จอดรถในวัด
– เดินทางโดยรถไฟฟรี จากสถานีธนบุรี ลงสถานีวัดสุวรรณาราม ใช้เวลาประมาณ 35 นาที
– เดินทางโดยรถประจำทาง  รถ ปอ. 515 จากอนุสาวรีย์ – ศาลายา ลงที่สี่แยกโรงพยาบาลศาลายา แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้างไปวัดสุวรรณาราม

แผนที่

Please follow and like us:
0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *