เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ - Page 2 of 4 - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชีวิตชุมชนเกษตร